Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Nevnes.com (Bu metinde “NEVPOS” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

NEVPOS tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, NEVPOS’un koruması altındadır. NEVPOS, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, NEVPOS tarafından Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, NEVPOS tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. Bu metinde yer alan kişisel verilerin kapsamı, işlenmesi ve aktarımı kullandığınız ürün, hizmet ve uygulamalar ile tarafınızca ayrıca verilebilecek olan açık rızanız ya da taleplerinize bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. NEVPOS tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, vatandaşlık kimlik numarası, ad, soyadı, pasaport numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, kimlik belge numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf, imza beyannamesi/sirküleri ve vekaletname verilerini ifade etmektedir.

İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, abone adına kayıtlı hat numarası, adres, irtibat numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları verilerini ifade etmektedir.

Şebeke,Trafik ve Konum Bilgileri:Bu veri kategorisi, mesajların, yorumların tarihi, saati ve internet ortamında yapılan erişimlere ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, kaynak ve hedef nokta bilgileri, trafik verileriniz ile bağlantı bilgileri; kullanılan cihaza ilişkin bilgiler ile söz konusu cihazın konum bilgileri; hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verilerinizi ifade etmektedir.

Satış/ Kiralama Kanallarındaki Bilgiler: Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler, görsel (video, fotoğraf) kayıtlarınız; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgilerinizi ifade etmektedir.

Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, hizmetin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar, kullanım bilgileriniz; www.NEVPOS.com başta olmak üzere, NEVPOS’un kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, hizmetin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgilerinizi ifade etmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler: Bu veri kategorisi, (i) sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimlere (engelli, malul, gazi) ait sağlık verileri, biyometrik ses kaydı, yüz tanıma bilgileri ve dijital imza verileri ile (ii) dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgilerini ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, bayiler ve yüz yüze kanallar vasıtasıyla abonelik ilişkisinin kurulması esnasında tercihinize göre kullanıcı üyelik sözleşmesi, taahhütname ve sair formları imzalamanız halinde otomatik olmayan yöntemlerle veya dijital üyelik sözleşmesi ile üyelik ilişkisinin kurulmasını talep etmeniz durumunda tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle; web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle toplanmakta, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıdaki kanallar aracılığıyla sizin tarafınızdan paylaşılmakta, ürün ve hizmetlerin kullanımı esnasında ve cihazların kullanımı esnasında otomatik olarak elde edilmekte, iş ortaklarımız, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından NEVPOS ile paylaşılabilmektedir.

NEVPOS her durumda Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

Şebeke trafiğinin yönetimi, arabağlantı, faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı/müşteri şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözülmesi,

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, üyelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış/kiralama kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Hizmetin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan/kiralanan ve/veya kullanılan hizmetle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, şebeke trafiğinin yönetimi ve arabağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, üyelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış/kiralama kanallarındaki bilgileriniz, hizmet kullanımına ait bilgileriniz işlenmektedir.

NEVPOS’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Hizmetin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan/kiralanan ve/veya kullanılan hizmetle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, şebeke trafiğinin yönetimi ve arabağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Hizmetin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

Yetkili her türlü kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere istinaden analiz ve profilleme yapılması, hizmetin sunulması,

Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

Kullanıcı/ müşteri şikâyetleri ve uzlaşmazlıkların çözülmesi,

Hizmetin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi;

Saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, üyelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış/kiralama kanallarındaki bilgileriniz, hizmet kullanımına ait bilgiler bilgileriniz işlenmektedir.

Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Alenileştirilmiş kişisel verilerinizin alenileştirilme amacına uygun olarak,

Hizmetin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; hizmete olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, üyelik bilgileri, konum bilgileri, satış/kiralama kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgilerinizden alenileştirilmiş olanlar, alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Hizmetin sunulması, satın alınan/kiralanan ve/veya kullanılan hizmetle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi, şikâyet süreçlerinin yürütülmesi ve takibinin sağlanması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, üyelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış/kiralama kanallarındaki bilgileriniz, hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, NEVPOS’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması,

Risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti,

Bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrol edilmesi, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi

amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, üyelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

Açık rızanızın bulunması durumunda:

Hizmetin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması;

İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız hizmet/hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtılması,

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

NEVPOS, kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metninde yer verilen amaçlarla ve yasal dayanaklara uygun olarak Kanun ve sair mevzuat kapsamında;

Kiralamak istediğiniz hizmetin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,

Hizmetin sunulması, tanıtılması amaçlarıyla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi’ne,

Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,

Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metninin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle NEVPOS’a başvurarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

V. İLETİŞİM

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

info@NEVPOS.com elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak e-posta ile,

“Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” (KÖPRÜ EKLENMELİ)nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, (KEP mail adresine) adresine e-posta yoluyla

Formun çıktısını aldıktan sonra Formu yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “Nevnes.com, Sedir Mahallesi, Vatan Bulvarı, Osman Koca İş Merkezi, No:10 K:5 D:11 Muratpaşa/ Antalya” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla.

Yazılı olarak iletilen başvurularda NEVPOS veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni NEVPOS tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. NEVPOS, bu Aydınlatma Metninde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. NEVPOS tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma metninin www.NEVPOS.com  adresinde  yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metnindeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.